Groot Begijnhof, Leuven

Groot Begijnhof, Leuven

All photographs © Ruth Raskin